Chức năng, nhiệm vụ

1.Tiếp nhận và nuôi dạy trẻ ở lứa tuổi mầm non

2.Tổ chức các hoạt động can thiệp sớm cho trẻ tự kỉ, khuyết tật trí tuệ, AD/HD, chậm nói.

3. Tổ chức giáo dục chuyên biệt cho trẻ tự kỉ, khuyết tật trí tuệ, AD/HD lớn tuổi

4. Đánh giá phát hiện tật và đánh giá sự phát triển của trẻ tự kỉ, khuyết tật trí tuệ, AD/HD, chậm nói.

5. Tư vấn, hướng dẫn phụ huynh cho trẻ tự kỉ, khuyết tật trí tuệ, AD/HD, chậm nói.

6. Hỗ trợ, đào tạo chuyên môn cho giáo viên chuyên biệt, hoà nhập.

7. Nghiên cứu hỗ trợ cho trẻ tự kỉ, khuyết tật trí tuệ, AD/HD, chậm nói.

8. Huy động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong các hoạt đoạt động hỗ trợ trẻ: tự kỉ, AD/HD, KTTT.

 

Tags:
TOP